Монгол улсын засгийн газрын шадар сайдын 2019.03.27-ны өдрийн 22 дугаар тушаалаар төв, орон нутагт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний баталгаажуулалтад мөрдөх үнэ тарифийг шинэчлэн тогтоолоо.

2019-04-29
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС