Стандартын мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ:

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний  тухай хуульд зааснаар "Стандарт" гэж бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан баримт бичгийг хэлнэ.

 Монгол Улсад одоогоор үндэсний болон олон улс, бүс нутгийн  6000 гаруй стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Стандартын мэдээлэл, лавлагааг орон нутагт Стандартын салбар сан холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

  Стандартын лавлагаа мэдээллийг иргэн танд: 

Танхимаар- Увс аймгийн Стандарт,хэмжил зүйн хэлтсийн байр

Утас: 70454445, 89182266

 Facebook: Увс Стандарт, хэмжил зүй

вэбсайт: masm.uv.gov.mn

Веб хуудсаар - http://www.estandard.gov.mn/

2018-01-22
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС