/uploads/67428542_695387997554965_6957402709448196096_n.jpg

 

Аймгийн Засаг даргын 2019.04.16 өдрийн А/220 дугаар захирамжийн дагуу манай хэлтэс төрийн  байгууллагуудтай хамтран аж ахуйн нэгжүүдэд ашиглаж буй усны тоолуурын нэгдсэн судалгаа гаргаж, тоолууржуулалтад хамруулах уст цэгийн тооллого хийж байна.

/uploads/67309990_512907639250201_4954432672165265408_n.jpg

 

 

2019-08-01
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС