Бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд хийх 2018 оны  сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Увс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын биеийн тамирын багш нарт "Волейболын спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага MNS 6642:2016" стандартаар сургалт хийж,  мэдээлэл өглөө. Мэдээлэл хийснээр  волейболын спортын сургалтын аюулгүй, эрүүл орчны бүрдүүлэх уг спортын сургалт-дасгалжуулалтын үйл ажиллагааг системтэй зохион байгуулах  ач холбогдол бүхий сургалт боллоо.

2018-03-29
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС